W czym mogę pomóc?
Odpiszemy lub oddzwonimy do Ciebie.INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Szanując Państwa prawa oraz w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Centrum Serwisowe MIK Sp. Jawna (dalej „Administratorem”) informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach.

I. Wskazanie administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Serwisowe MIK Sp. Jawna ul. Bolesława Chrobrego 22, 26-600 Radom, NIP: 7962735524, KRS 0000258627.
Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą tradycyjnej poczty na adres: ul. Bolesława Chrobrego 22, 26-600 Radom lub za pomocą poczty e-mail: recepcja@mik.radom.pl

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:
Centrum Serwisowe MIK Sp. Jawna przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach realizacji obsługi napraw urządzeń na podstawie przesłanki realizacji umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dodatkowo, Centrum Serwisowe MIK Sp. Jawna przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach podnoszenia jakości świadczonych usług oraz wewnętrznych celach analitycznych Centrum Serwisowego MIK Sp. Jawna tj. na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. Obowiązek podania danych osobowych
W zakresie realizacji celów dotyczących obsługi napraw Pani/Pana sprzętu lub wykonania innej zamówionej przez Panią/Pana usługi serwisowo-logistycznej (np. instalacja, konfiguracja urządzeń) podanie danych osobowych typu imię, nazwisko, adres wykonania usługi, dane do kontaktu (telefon, adres mailowy) jest niezbędne do świadczenia przez Centrum Serwisowe MIK Sp. Jawna usług w sposób spełniający Pani/Pana oczekiwania w zakresie terminowości i standardów jakościowych.

IV. Informacje o odbiorcach Twoich danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt II, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;
2. podmiotom powiązanym z Centrum Serwisowym MIK Sp. Jawna, przy realizacji obowiązków raportowych i sprawozdawczych;
3. podmiotom wspierającym Centrum Serwisowe MIK Sp. Jawna w jego procesach biznesowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Centrum Serwisowego MIK (tzw. procesorzy danych), takim jak autoryzowane serwisy naprawy, firmy kurierskie DHL, UPS, Poczta Polska oraz innym podmiotom w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnej z przepisami prawa (księgowość).

V. Okresy przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt II celów tj. przez okres niezbędny do świadczenia usług na Pani/Pana rzecz oraz po jej zakończeniu w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Centrum Serwisowe MIK Sp. Jawna prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: (i) żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, (ii) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, (iii) żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, (iv) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, (v) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, (vi) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, (vii) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Centrum Serwisowe MIK Sp. Jawna Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VIII. Środki ochrony danych stosowane przez Centrum Serwisowe MIK Sp. Jawna
Centrum Serwisowe MIK Sp. Jawna pragnie zapewnić, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

© 1995-2023 CS MIK All rights reserved