W czym mogę pomóc?
Odpiszemy lub oddzwonimy do Ciebie.

Regulamin świadczenia usług serwisowych

Słownik

Klient – osoba fizyczna lub prawna zgłaszająca urządzenie do naprawy/obsługi serwisowej
Serwis – Centrum Serwisowe MIK S. Kaca i A. Kaca Sp. Jawna z siedzibą w Radomiu 26-600 ul. Bolesława Chrobrego 22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000258627, REGON 140596145, NIP 796-273-55-24.

 1. Postanowienia ogólne

  1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują w relacjach pomiędzy Klientem a Serwisem i określają zakres oraz warunki, na jakich Serwis świadczy usługi gwarancyjne i pogwarancyjne dla urządzeń elektronicznych zgodnie z posiadanymi autoryzacjami producentów.
  2. Składając zlecenie na obsługę serwisową (osobiście w siedzibie serwisu lub drogą elektroniczną na stronie www.mik.radom.pl). Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
  3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Serwisu oraz na stronie internetowej www.mik.radom.pl. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu lub dodatkowe warunki będą miały zastosowanie wyłącznie w przypadku ich wcześniejszego uzgodnienia w formie pisemnej.
  4. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zlecenia serwisowego niezbędne jest podanie przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym danych do kontaktu (telefon/email).
  5. Złożenie zlecenia na usługę serwisową lub zamówienia produktu wymaga udostępnienia Serwisowi danych osobowych Klienta zawartych w Formularzu zgłoszenia w tym: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail i/lub telefonu kontaktowego.
  6. Złożenie zlecenia na usługę serwisową lub zamówienia na produkt oznacza zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie przez firmę Centrum Serwisowe MIK Sp. Jawna danych osobowych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym na stronie rejestracyjnej www.mik.radom.pl lub telefonicznie pracownikowi Serwisu zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
   Serwis przetwarza dane osobowe Klientów: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania.
   Podanie przez Klienta powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji usługi serwisowej, skutecznego kontaktu pomiędzy Serwisem a Klientem, a także w celu realizacji uprawnień przysługujących Klientowi z tytułu gwarancji czy rękojmi za wady produktu. Brak ich podania pozbawi Serwis możliwości zrealizowania usługi serwisowej.
   Serwis przetwarza dane osobowe Klientów w celu: świadczenia usług serwisowych, wykonania obowiązków prawnych w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych, w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów, w szczególności marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
   Serwis zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z przytoczonym w niniejszym artykule rozporządzeniem. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim dane te są przetwarzane, a po jego upływie przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami prawa podatkowego.
   Odbiorcą danych osobowych Klienta są pracownicy Serwisu, podmioty współpracujące z Serwisem (serwisy partnerskie), podmioty świadczące na rzecz Serwisu usługi w zakresie logistycznym, informatycznym, teleinformatycznym, usługi kurierskie oraz usługi księgowości.
  7. Potwierdzeniem zawarcia umowy o świadczenie usług serwisowych jest wystawienie przez Serwis pisemnego pokwitowania przyjęcia sprzętu do naprawy i przekazanie go Klientowi (dla urządzeń dostarczonych przez Klienta do siedziby Serwisu) lub wystawienie do samodzielnego pobrania przez Klienta na stronie www.mik.radom.pl (w przypadku rejestracji zleceń online).
  8. W przypadku przekazania urządzenia do naprawy przesyłką kurierską, niezbędne jest wcześniejsze zgłoszenie zlecenia drogą elektroniczną poprzez wypełnienie Formularza zgłoszenia naprawy serwisowej oraz dołączenie wydrukowanego i podpisanego Formularza do tego urządzenia.
  9. Dostarczając sprzęt do Serwisu, Klient jest zobowiązany zapewnić bezpieczne opakowanie transportowe. W przypadku braku oryginalnego opakowania sprzęt należy zapakować w opakowanie zastępcze w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko szkód transportowych (tzn. wypełnione wolne przestrzenie wokół produktu w opakowaniu, starannie zaklejone opakowanie, etc.). Za ewentualne uszkodzenia transportowe powstałe na skutek niewłaściwego zapakowania produktu, Serwis nie ponosi odpowiedzialności.
   W przypadku gdy produkt jest wysyłany do serwisu za pośrednictwem firmy kurierskiej dedykowanej przez serwis i na koszt serwisu, w liście przewozowym należy bezwzględnie zaznaczyć opcję „ubezpieczenie” oraz zadeklarować wartość i zawartość przesyłki. W przypadku braku deklaracji wartości sprzętu w liście przewozowym, górna granica odpowiedzialności firmy kurierskiej za ewentualną szkodę transportową jest ograniczona do kwoty 500 zł. W takim wypadku Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty wynikające z zaniżonej kwoty uzyskanego odszkodowania.
  10. Serwis dołoży wszelkich starań, aby usługi były wykonywane bez zbędnej zwłoki. Czas trwania naprawy jest uzależniony od rodzaju uszkodzenia i dostępności części zamiennych.
  11. Przed przekazaniem sprzętu do obsługi serwisowej należy wykonać kopie zapasowe informacji zawartych na nośniku urządzenia, usunąć z urządzenia wszelkie dane osobowe i wyłączyć wszystkie hasła zabezpieczające.
   W przypadku urządzeń typu: iPhone, iPad, iPod należy dodatkowo odblokować funkcję „Znajdź mój iPhone” zgodnie z instrukcją zawartą na stronie www.mik.radom.pl. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę danych znajdujących się na nośnikach urządzenia przekazanego do obsługi serwisowej.
   Serwis nie ponosi odpowiedzialności za legalność zainstalowanego przez Klienta oprogramowania w pamięci urządzenia.
  12. Warunkiem wydania sprzętu po naprawie jest zwrot oryginału zlecenia naprawy oraz pisemne pokwitowanie odbioru sprzętu, a w przypadku naprawy płatnej również uiszczenie zapłaty za wykonaną usługę serwisową. Klient odbierający urządzenie z Serwisu otrzymuje Kartę Naprawy.
  13. Serwis ma prawo wydać sprzęt każdej osobie, która okaże oryginał zlecenia naprawy. W przypadku zagubienia dokumentu zlecenia naprawy produkt zostanie wydany osobie, której dane widnieją na dokumencie zlecenia naprawy, po okazaniu dowodu osobistego.
  14. W przypadku wysyłki pocztą kurierską, do urządzenia dołączana jest Karta Naprawy. Potwierdzeniem odbioru urządzenia jest wówczas pokwitowanie doręczenia przesyłki przez firmę kurierską.
  15. Klient zobowiązany jest do odbioru urządzenia niezwłocznie po otrzymaniu z Serwisu zawiadomienia o zakończeniu obsługi serwisowej. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w uzgodnionym terminie, Serwis wzywa Klienta do odbioru produktu w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, Serwis jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie produktu w wysokości 15 zł brutto za każdy dzień zwłoki.
  16. Klient ma prawo dokonać sprawdzenia urządzenia przy odbiorze. Serwis jest zobowiązany umożliwić Klientowi sprawdzenie urządzenia i udzielić w tym zakresie niezbędnej pomocy.
  17. Wszelkie niezgodności usługi serwisowej z umową powinny być zgłoszone niezwłocznie po wykryciu, jednak nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty stwierdzenia niezgodności, nie dotyczy to widocznych uszkodzeń mechanicznych, które powinny być zgłoszone niezwłocznie przy odbiorze urządzenia z serwisu.
  18. W przypadku gdy naprawa urządzenia wymaga wymiany części, Serwis dokonuje wymiany na nowe części zakupione u Producenta. Serwis nie zwraca uszkodzonych części.
  19. Po przeprowadzeniu diagnostyki, Serwis może dokonać zmiany kwalifikacji naprawy zgłoszonej przez Klienta jako „Gwarancyjna”.
  20. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji gwarancyjnej (np. stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego, zalania cieczą lub innego uszkodzenia nie wykazanego w zgłoszeniu, Serwis niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Klienta.
  21. Serwis ma prawo wstrzymać wydanie urządzenia Klientowi do czasu uregulowania wynagrodzenia za wykonane usługi oraz innych należności zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  22. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Naprawy gwarancyjne

  1. Serwis wykonuje naprawy gwarancyjne zgodnie z warunkami gwarancji producentów serwisowanych urządzeń.
  2. Klient zgłasza urządzenie objęte gwarancją producenta na dedykowaną infolinię producenta lub do serwisu poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia na stronie www.mik.radom.pl.
  3. Urządzenie objęte gwarancją producenta, Klient dostarcza w uzgodniony z serwisem sposób: ubezpieczoną przesyłką kurierską na koszt serwisu, odbiór transportem własnym serwisu, dostarczenie urządzenia do siedziby serwisu, naprawa domowa u Klienta.
  4. W celu potwierdzenia gwarancji, Klient jest zobowiązany do przedstawienia niezbędnych dokumentów określonych w warunkach gwarancji dołączonych do zakupionego przez niego produktu. W przypadku niedostarczenia dokumentów potwierdzających, iż dany produkt jest objęty gwarancją producenta, naprawa będzie traktowania jako odpłatna zgodnie z Cennikiem Serwisu. Jeżeli odpowiednie dokumenty zostaną dostarczone, czas naprawy będzie liczony od dnia dostarczenia dokumentów przez Klienta.
   W przypadku zgłoszenia do naprawy gwarancyjnej urządzenia firmy Apple, termin obowiązywania gwarancji producenta jest podawany na stronie: https://selfsolve.apple.com/GetWarranty.do po wpisaniu numeru seryjnego urządzenia. Tylko w przypadku rozbieżności pomiędzy okresem gwarancji podawanym w systemie producenta a wynikającym z dokumentu zakupu, Klient jest zobowiązany do przedłożenia dowodu zakupu zawierającego numer seryjny urządzenia.
  5. Naprawy gwarancyjne są wykonywane przez Serwis nieodpłatnie z wyłączeniem przypadków określonych w warunkach gwarancji producenta. Serwis zastrzega sobie prawo do nieuznania nieodpłatnej naprawy w ramach gwarancji jeżeli:
   1. nastąpiła ingerencja w sprzęt podmiotów nieuprawnionych
   2. sprzęt został uszkodzony mechanicznie
   3. stwierdzone uszkodzenie jest następstwem eksploatacji w sposób niezgodny z przeznaczeniem sprzętu opisanym w instrukcji użytkownika

   W takim przypadku, Klient jest uprawniony do złożenia oświadczenia o rezygnacji z naprawy lub zlecenia wykonania naprawy pogwarancyjnej na zasadach określonych w części I i III Regulaminu.

  6. Na wymienione w procesie naprawczym części lub urządzenia Serwis udziela gwarancji zgodnej z warunkami gwarancji Producenta.
  7. Pozostałe kwestie dotyczące napraw gwarancyjnych nie ujęte w niniejszym Regulaminie regulują gwarancje producentów urządzeń.
 3. Naprawy pogwarancyjne

  1. Serwis świadczy odpłatne usługi pogwarancyjne w zakresie naprawy urządzeń nieobjętych gwarancją producenta.
  2. Serwis ma prawo odmówić przyjęcia produktu do naprawy pogwarancyjnej bez podawania przyczyn.
  3. Serwis ma prawo odmówić wykonania naprawy pogwarancyjnej przyjętego sprzętu szczególnie w przypadku braku dostępności części zamiennych niezbędnych do wykonania usługi naprawczej. W takim wypadku Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów podjętych czynności serwisowych i logistycznych w wysokości podanej każdorazowo na pokwitowaniu przyjęcia sprzętu do naprawy. Koszty są podawane w cenach brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego. Zapłata powinna nastąpić najpóźniej w terminie wydania sprzętu z serwisu (przedpłata na rachunek bankowy Serwisu podany na dokumencie sprzedaży usługi (faktura/paragon) lub zapłata do rąk pracownika Serwisu dostarczającego sprzęt do Klienta).
  4. Po otrzymaniu sprzętu Serwis dokonuje wstępnej diagnozy obejmującej sprawdzenie stanu sprzętu, przetestowanie urządzenia, oszacowanie uszkodzeń, wycenę części zamiennych oraz kosztów naprawy.
  5. Każdorazowo w przypadku naprawy płatnej Serwis sporządza kosztorys i przestawia go Klientowi do akceptacji w uzgodnionej formie (email, list polecony, PDF na stronie www.mik.radom.pl). Koszty są podawane w cenach brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.
  6. Serwis przystępuje do naprawy niezwłocznie po uzyskaniu od Klienta akceptacji kosztorysu.
  7. W przypadku braku decyzji Klienta w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu przedstawienia kosztorysu naprawy, Serwis zwraca Klientowi sprzęt na podany przez niego w zleceniu naprawy adres.
   Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów działań wstępnych Serwisu oraz kosztów transportu urządzenia.
  8. Czas realizacji naprawy jest uzależniony od dostępności części zamiennych.
  9. Przed przystąpieniem do wykonania płatnej usługi Serwis może poprosić Klienta o wpłacenie zaliczki na poczet kosztów naprawy obejmujących wynagrodzenie Serwisu oraz cenę części zamiennych zgodnie z przedstawionym kosztorysem.
  10. W przypadku gdy w trakcie wykonywania usługi okaże się, że naprawa wymaga dodatkowych czynności lub wymiany dalszych części zamiennych nie uwzględnionych w kosztorysie, Serwis poinformuje o tym fakcie Klienta niezwłocznie. W takim wypadku Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z naprawy ale obliguje Klienta do pokrycia kosztów wykonanej przez Serwis diagnozy zgodnie z cennikiem usług.
   Również w przypadku rezygnacji z wcześniej zaakceptowanej naprawy, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów przeprowadzonej przez Serwis diagnozy oraz pokrycia kosztów związanych z wysyłką części sprowadzonych na poczet naprawy.
  11. Serwis nie zwraca części wymienionych części chyba, że przed wykonaniem naprawy ustalono inaczej, taka sytuacja może jednak mieć wpływ na wzrost kosztów naprawy.
  12. Na wykonaną usługę i wymienione części serwis udziela 3-miesięcznej gwarancji. Jeśli Producent części zamiennej udziela gwarancji dłuższej niż 3 miesiące, wówczas zastępuje ona gwarancję serwisu. Gwarancja nie obejmuje zwykłych czynności regulacyjnych, konfiguracyjnych oraz zwykłego zużycia materiałów eksploatacyjnych.
  13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 4. Zamówienia

  1. Zamówienia należy składać drogą elektroniczną na adres zamówienia@mik.radom.pl lub telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu 483633166 lub 483622720.
  2. Po otrzymaniu zamówienia, serwis weryfikuje dostępność zamówionych produktów i wysyła do Zamawiającego potwierdzenie wraz z ceną produktu i kosztami dostawy. Koszty są podawane w cenach brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.
  3. Serwis przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego.
  4. Płatność za zakupione produkty następuje w formie przedpłaty na konto bankowe serwisu (przelew bankowy, przekaz pocztowy) lub za pobraniem przy dostawie.
  5. Do wszystkich zamówień złożonych przez Klientów indywidualnych (konsumentów) drogą elektroniczną na adres zamówienia@mik.radom.pl mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
  6. Wszystkie produkty oferowane do sprzedaży przez Centrum Serwisowe MIK są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  7. Centrum Serwisowe MIK ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
  8. Reklamacje z tytułu rękojmi Konsument może złożyć:
   1. w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: recepcja@mik.radom.pl
   2. poprzez wypełnianie Formularza reklamacji dostępnego na www.mik.radom.pl
   3. telefonicznie pod numerem telefonu: 48 3633166 lub 48 3622720
   4. pisemnie na adres siedziby Centrum Serwisowego MIK Sp. Jawna.
  9. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Konsumenta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  10. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Konsument powinien, na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwą rzecz do Centrum Serwisowe MIK w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska co do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.
  11. Centrum Serwisowe MIK rozpoznaje reklamację złożoną z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Konsumenta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.
  12. Reklamacje z tytułu gwarancji – szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, załączonym do produktu lub udostępnionym na stronie internetowej Producenta .
  13. Odstąpienie od umowy – Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (Centrum Serwisowego MIK) może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 powołanej wyżej ustawy o prawach konsumenta.
  14. W celu dokonania zwrotu zakupionego towaru należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod numerami telefonów dostępnymi na stronie sprzedawcy www.mik.radom.pl lub wysłać o oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres zamówienia@mik.radom.pl (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Świadczenia Usług Serwisowych). Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
  15. Zwrot towaru następuje w stanie niezmienionym, nie noszącym śladów użytkowania chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  16. Zwrot towaru następuje tylko w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, w przeciwnym wypadku sprzedawca jest uprawniony do potrącenia kosztów ponownego opakowania.
  17. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, sprzedawca przekazuje Klientowi dokument korygujący sprzedaż i dokonuje zwrotu poniesionych przez niego kosztów zakupu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru.
  18. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wyszczególnionych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
 5. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Centrum Serwisowe MIK będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Centrum Serwisowe MIK.
  2. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
  3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 6. Załączniki

  1. Formularz odstąpienia od umowy


© 1995-2023 CS MIK All rights reserved